Obchodné podmienky

Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je obchodná spoločnosť PROSKIN SOLUTION s.r.o. so sídlom Teodora Tekela 12, 917 01 Trnava, IČO: 50880403 DIČ:2120517729 IČ DPH: SK2120517729, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava a spotrebiteľ (ďalej kupujúci).

Slovenská republika: +421948 071 805
E-mail pre SR: dixo@dixo.sk

A. Dodacie podmienky

1. Objednávanie tovaru

Objednávkový formulár nájdete na našej stránke v nákupnom košíku. Po zaevidovaní Vašej objednávky od nás obdržíte v krátkej dobe potvrdzujúci e-mail, ktorý bude obsahovať všetky položky, ktoré ste si objednali.

2. Dodanie tovaru

Tovar objednaný na stránke zasielame Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou DPD. Tovar, ktorý je na sklade, Vám odošleme najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia objednávky. V opačnom prípade Vás budeme informovať.
Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. Výrobky, ktoré nie sú k dispozícii ihneď Vám pošleme v samostatnej zásielke neskôr. V každom prípade Vám budeme účtovať poštovné a balné iba raz. Dostanete od nás emailovú správu s potvrdením o odoslaní objednávky a jej rozdelení do jednotlivých zásielok.
S tovarom obdržíte dodací list. Faktúra Vám bude poslaná po prevzatí e-mailom.
Obchodná spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť spracovanie objednávky.

3. Možnosti platby

Podľa krajiny doručenia je možná niektorá z nasledujúcich možností:

4. Cena tovaru

Obchodná spoločnosť Vám garantuje cenu uvedenú v objednávke.
Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

5. Poplatky za prepravu a balné

Poštovné a balné je vo výške 2,50€ - 4,50€.
Obchodná spoločnosť sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

Pri doručovaní balíka prostredníctvom Slovenskej pošty bude balík uložený na príslušnej pošte, odkiaľ si ho môže kupujúci vyzdvihnúť. Balík nebude doručovaný kuriérom priamo na adresu.

Pri doručovaní balíka DPD kuriérom bude balík doručený priamo na adresu dodania kupujúceho.

Odosielanie do zahraničia

Objednávky odosielame aj do krajín v rámci Európskej únie. Pre krajiny Rakúsko a Maďarsko musí mať objednaný tovar hodnotu minimálne 30,00 eur, ostatné krajiny minimálne 50,00 eur.

Cena za poštovné a balné sa stanovuje podľa krajiny dodania - dohodou medzi kupujúcim a predajcom. Tovar mimo Slovenska sa neodosiela na dobierku.

Do Českej republiky odosielame tovar za zvýšené poštovné - 5,00 eur bez obmedzenia minimálnej hodnoty.

6. Ochrana osobných údajov

Obchodná spoločnosť prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prepravcu, podľa zadaného mena a adresy a budú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyplnením objednávkového alebo registračného formulára dávate súhlas na zhromažďovanie a archivovanie Vašich údajov pre interné potreby spoločnosti. Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať.

7. Záverečné ustanovenia

Tieto Dodacie podmienky sú platné od 1.5.2010. Obchodná spoločnosť si vyhradzuje právo zmeny dodacích podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

B. Reklamačné podmienky

Nasledujúce reklamačné podmienky popisujú pravidlá pri nákupe v internetovom obchode prevádzkovanom obchodnou spoločnosťou. Pred objednaním tovaru v internetovom obchode Vám odporúčame, aby ste sa s uvedenými podmienkami oboznámili.

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia stránky

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a obchodnou spoločnosťou. Kupujúci je povinný zoznámiť sa s reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od obchodnej spoločnosti súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi. Ku každému zakúpenému tovaru je doklad (dodací list alebo faktúra, ktorá slúži aj ako záručný list) s uvedením všetkých potrebných údajov pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dátum odoslania, záručná doba, cena, množstvo a poprípade i výrobné číslo).

Tento reklamačný poriadok je spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Záruka sa vzťahuje na všetky produkty, ktorých reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. V prípade, že kupujúci nakupuje produkty na firmu, reklamácia sa rieši podľa Obchodného zákonníka. Ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi záručným a dodacím listom, daňovým dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo sériovom čísle) alebo neobdŕžal správne vyplnený dodací list so sériovými číslami výrobku v zásielke, je povinný ihneď (najneskôr do 24 hodín) preukázateľným spôsobom kontaktovať obchodnú spoločnosť a požadovať riešenie. Ak tak neurobí, vystavuje sa riziku, že neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.

Aktuálnu adresu pre reklamácie a vrátenie tovaru nájdete v časti Kontakt.

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Dátum odoslania tovaru je uvedený na záručnom liste, t.j. faktúre. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre koncového užívateľa. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste, t.j. faktúre, pri každom produkte zakúpenom na stránke.

III. Záručné podmienky

Kupujúcemu je odporúčané prekontrolovať stav zásielky ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Poškodenie alebo nekompletnosť zásielky, ktorá bola spôsobená vinou prepravnej spoločnosti je nutné riešiť priamo s touto prepravnou spoločnosťou. V prípade neskoršej reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti.

Balik má obsahovať:

Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k obchodnej spoločnosti hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí obchodná spoločnosť.
Oprávnená reklamácia na výrobky sa vzťahuje na: chyby materiálu, funkčné poruchy a nedostatky vzniknuté pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie produktov vzniknuté: pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu, prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy) prepätím, napr. pri údere blesku.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Pokiaľ ide o poruchu, ktorú možno odstrániť, tovar bude opravený výmenou chybnej časti za novú. Obchodná spoločnosť je oprávnená reklamovaný tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami. Pokiaľ nie je výmena, ani oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru (v prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať). V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis. Reklamáciu tovaru vybavuje obchodná spoločnosť bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Predávajúci informuje o vybavení reklamácie kupujúceho telefonicky, SMS, e-mailom alebo tovar odošle na adresu kupujúceho.

Kupujúci má právo obrátiť sa na obchodnú spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodná spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodná spoločnosť porušila jeho práva. Ak obchodná spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Kupujúci má právo voľby, ktorému subjektu ARS podá návrh.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a obchodnou spoločnosťou vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

C. Právo kupujúceho vrátiť tovar bez udania dôvodu

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy priamo obchodnej spoločnosti v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo toto odstúpenie poslať najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – originálom faktúry a dodacieho listu, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol porušený, predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Obchodná spoločnosť vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejší bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak obchodná spoločnosť navrhla, že si tovar vyzdvihne.

Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Záverečné ustanovenia

Tieto reklamačné podmienky sú platné od 02.02.2016. Predajca si vyhradzuje právo zmeny reklamačných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresa predávajúceho: PROSKIN SOLUTION s.r.o., Teodora Tékela 12, 91701 Trnava

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ....................................................................................................................
Dátum objednania: .................................
Dátum prijatia tovaru: ..................................
Dôvod odstúpenia od zmluvy**: ................................................................................. ........................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: .......................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov: ..........................................................
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ........................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa Dátum ..................

* Nehodiace sa prečiarknite.
** Nie je povinné